Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau - Pirkėjas), įsigyjančio prekes iš Urtė, UAB (toliau - Pardavėjas) el. parduotuvės adresu www.urtestekstile.lt (toliau – Svetainė), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Suformuodamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir jų laikymųsi.

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 1. Pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja užsakymą prekių krepšelyje, nurodo visą reikiamą kontaktinę informaciją, pasirenka Pristatymo bei Apmokėjimo būdus, sutinka su Privatumo bei Taisyklių sąlygomis ir patvirtinta užsakymą spausdamas mygtuką PATVIRTINTI. Sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

Pardavėjo teisės

 1. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, turi teisę apriboti, sustabdyti/nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine ir neatsakyti už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui arba stabiliam veikimui.
 2. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Svetainės veiklą ir neatsakyti už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Tai negalioja užsakymams, kurie yra Pirkėjo suformuoti ir apmokėti.
 3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeitimus ar papildymus atnaujindamas Svetainės skiltyje Taisyklės. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 2. Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Svetainėje sudarytos Sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui (užpildydamas reikiamą formą) per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Svetainėje ar kitose socialinėse platformose įsigytų prekių pagal Svetainės skiltyje "Prekių grąžinimas" nurodytas sąlygas ir tvarką.
 3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjo pareigos

 1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų Pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus, jei tokie nurodyti sudarant Sutartį, ir priimti užsakytas prekes. Atsiskaitymo už prekes ir pristatymo būdai atitinkamai aprašyti Svetainės skiltyje Apmokėjimas ir Pristatymas, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
 2. Pirkėjas privalo nurodyti tikslius kontaktinius duomenis, kurie reikalingi norint Pardavėjui tinkamai įvykdyti jam priklausančius sutartinius įsipareigojimus. Pardavėjas neatsako už laiku nepristatytas prekes, jei Pirkėjas nurodė netikslius ar nepilnus duomenis. Pirkėjas privalo padengti pakartotines pristatymo išlaidas, jei tokios atsirado dėl netikslių Pirkėjo duomenų pateikimo.
 3. Pirkėjas supranta, kad privalo atsiskaityti už prekes, jei formuodamas užsakymą pasirinko atsiskaitymą Grynais. Pirkėjui nenurodžius svarių priežasčių dėl atsisakymo pirkti, Pardavėjas turi teisę, be atskiro įspėjimo, anuliuoti Pirkėjo paskyrą ir nepriimti jokių tolimesnių prekių užsakymų.
 4. Pirkėjas supranta, kad yra atsakingas už kontaktinių duomenį administravimą. Esant jų pakeitimams, Pirkėjas privalo nedelsdamas Svetainėje juos atnaujinti. Esant papildomoms Pardavėjo išlaidoms, kurios buvo sąlygotos dėl netinkamo Pirkėjo asmeninių duomenų administravimo, Pirkėjas privalo jas padengti prieš Pardavėjui pakartotinai išsiunčiant užsakymą.
 5. Pirkėjas supranta, kad prekės yra Pardavėjo nuosavybė iki visiško atsiskaitymo už jas.
 6. Pirkėjas supranta, kad suformuodamas užsakymą, už prekes privalo atsiskaityti per 48 val. Pirkėjui, per šį terminą neatlikus mokėjimo, Pardavėjas turi teisę, be atskiro įspėjimo, panaikinti prekių rezervaciją.
 7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Prekių pristatymas

 1. Prekių pristatymo sąlygos ir būdai aprašyti Svetainės skiltyje Pristatymas, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
 2. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės ar pašto darbuotoju patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 3. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo (-ų), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės ar pašto darbuotojo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
 4. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju, transporto įmonės ar pašto darbuotojas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
 5. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės ar pašto darbuotojo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas, Pardavėjo įsipareigojimai atlikti tinkamai.
 6. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės ar pašto darbuotojo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas, Pardavėjo įsipareigojimai atlikti tinkamai.
 7. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar Pirkėjo atstovas. Jei prekes yra vėluojama pristatyti, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui pretenzijas dėl netinkamo įsipreigojimo įvykdymo.

Prekių grąžinimas

 1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Svetainėje sudarytos Sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui (užpildydamas reikiamą formą) per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Svetainėje ar kitose socialinėse platformose įsigytų prekių pagal Svetainės skiltyje "Prekių grąžinimas" nurodytas sąlygas ir tvarką.
 2. Pirkėjas, nesutikdamas su Pardavėjo siūlomu sprendimo būdu ar prekės grąžinimo sąlygomis, turi teisę kreiptis ir pateikti skundą dėl Svetainėje ar kitose socialinėse platformose įsigytų prekių Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr

Bendra atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Svetainės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Svetainėje esančias nuorodas.
 5. Pardavėjas neatsako už tai, kad Svetainėje vaizduojamos Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos aprašytos Svetainės skiltyje Privatumas, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Informacijos siuntimas

 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Svetainės registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. paštu info@urtestekstile.lt arba telefonu 8 682 62003.

Baigiamosios nuostatos

 1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Svetainėje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.